O nás - Ochrana osobních údajů | Blue Flamingo - Cestovní Kancelář

O nás

Ochrana osobních údajů

Dovolte, abychom Vás informovali o ochraně Vašich osobních údajů, zejména v souvislosti s poptávanými službami a zejména v souvislosti s uzavřenými smlouvami o službách cestovního ruchu nebo smlouvami o zájezdu (dále jen Smlouva).
 
Ochrana Vašeho soukromí a Vašich údajů je pro nás důležitá, a proto dbáme jak na bezpečnost našeho interního elektronického systému, systému předávání informací a dokumentů i na výběr našich obchodních partnerů. Zároveň respektujeme ujednání, která doporučuje Asociace cestovních kanceláří, jejíž jsme členy.

Správcem Vašich osobních údajů je Blue Flamingo s.r.o., cestovní kanceláře se sídlem Smidarská 1114/18, Praha 19014, IČ 07117621 DIČ CZ07117621, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 294901.

Pro uzavření Smlouvy můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, např. jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Jedná se o nezbytné identifikační a kontaktní údaje. Pro zajištění co nejvíce vhodného pobytu můžeme také zpracovávat i údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu (např. požadavek na dietní stravu při zájezdu, místa v autobuse apod.). Když budou Vaše údaje o zdravotním stavu nutné k zajištění odpovídajících služeb, budeme je zpracovávat výhradně na základě Vašeho výslovného souhlasu.
 
Naše stránky používají cookies. Tyto cookies slouží k mnoha účelům. Funkční cookies zajišťují funkčnost webu, bez nich by web správně nefungoval (např. starají se o menu apod.). Statistické cookies sbírají anonymní data o návštěvnosti webu a chování návštěvníků. Díky nim pak můžeme vylepšovat naše služby. Marketingové cookies sledují také návštěvníky webu s cílem zobrazování reklamy, která je pro uživatele relevantní. Pro zablokování cookies vyberte ve svém internetovém prohlížeči příslušnou volbu (nejčastěji v záložce Nastavení -> Soukromí). Po této blokaci nebudete moci využít některých funkcí našich stránek.
 
Když nám prostřednictvím našich stránek zašlete e-mail obsahující údaje jako např. jméno nebo e-mailová adresa, použijeme je pouze pro zasílání Vámi vyžádaných informací. Když je přístup a odeslání zprávy z našich www podmíněn poskytnutím osobních údajů, pracujeme s nimi pouze při plnění svých povinností a nepoužijeme je k jiným účelům.


I. Kdo je správcem Vámi poskytnutých osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů jsme my, to je cestovní kancelář Blue Flamingo s.r.o. Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat osobně v naší kanceláři na adrese Petrská 10, Praha 1, v čase dle domluvy.

Můžete nás kontaktovat také telefonicky na +420 777 990 319 nebo emailem na zajetdy@blueflamingo.cz

II. Pověřenec pro zpracování osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Naše společnost má v souladu s příslušnými právními předpisy jmenovaného pověřence, který je připraven Vám sdělit podrobnosti o tom, proč a jak Vaše osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme a jak je zabezpečena jejich bezpečnost před zneužitím nebo ztrátou. Našeho pověřence můžete kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty na adrese karolina@blueflamingo.cz.

III. Jaké kategorie mých osobních údajů zpracováváte?

V případě , že jste s námi uzavřeli smlouvu o poskytnutí služeb , zpravidla zpracováváme následující osobní údaje: 

jméno a příjmení, adresa, občanství, informace o cestovní pasu, případně jeho kopie, datum narození, pohlaví, email, telefonní číslo, údaje o účtech na sociálních sítích, fotografie, zdravotní stav (například výsledek testu na koronavirus), IP adresa, cookies


V případě, že jste s námi neuzavřeli smlouvu o poskytování služeb, zpracováváme následující osobní

údaje: jméno, příjmení, email, telefon, datum narození pohlaví, údaje o účtech na sociálních sítích, cookies

IV. Jak přistupujeme ke zpracování osobních údajů? Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme a co je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů? Jaké jsou naše oprávněné zájmy zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohl i naplnit účel smlouvy , kterou jste s námi uzavřel/uzavřela nebo na základě které Vám mají být z naší strany poskytnuty služby , a abychom Vám mohli poskytnout sjednané služby (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR ). Zpracováváme je tedy pro účely poskytnutí sjednané cestovní služby (doprava, ubytování, cestovní pojištění, ostatní služby dle smlouvy o zájezdu, profilace zákazníka za účelem nabízení slev či jiných výhod), včetně uplatnění případných Vámi vznesených nároků vůči konečnému dodavateli služby (letecká společnost, ubytovací zařízení či jiný poskytovatel) .

S ohledem na povahu námi poskytovaných služeb Vám nemůžeme naše služby poskytnout , aniž bychom

od Vás měli následující osobní údaje v podobě :

(a) Vašeho jména a příjmení,

(b) Vaší adresy trvalého bydliště,

(c) čísla dokladu prokazujícího Vaši totožnost (pas, občanský průkaz), údaje o jeho

platnosti a země vydání,

(d) Vašeho data narození,

(e) informace o Vašem pohlaví a Vaše biometrické

údaje (váha , výška) (v případě letecké přepravy),

(f) informace o zdravotním stavu pro účely sjednání cestovního pojištění,

(g) informace o alergiích a lécích, které užíváte, pokud je jejich sdělení nezbytné k poskytnutí sjednané služby.

S ohledem na povahu námi poskytovaných služeb Vaše osobní údaje dále zpracováváme za účelem ochrany Vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby . Tedy zpracováváme je pro účely jejich použití pro případ sjednání cestovního pojištění a pro případ, že v průběhu, kdy Vám budeme poskytovat podle smlouvy služby:

(a) dojde k letecké nehodě či havárii, na které budete účasten,

(b) dojde k Vašemu zranění nebo ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu, který si vyžádá odbornou pomoc lékaře/zdravotníka,

(c) budete účasten/účastna při jakékoliv nehodě, události nebo přírodní katastrofě, v rámci které dojde k poškození (ohrožení) Vašeho života či zdraví ,

(d) stanete se v průběhu, kdy je Vám naší Cestovní kanceláří poskytována služba, nezvěstným.

Pro všechny shora uvedené případy Vaše osobní údaje zpracováváme pro to, abychom je mohli předat orgánům šetřícím leteckou nehodu či havárii, jinou nehodu, událost nebo přírodní katastrofu nebo poskytujícím Vám pomoc v souvislosti s ohrožením Vašeho života a zdraví nebo organizujícím pátrání po Vaší osobě. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě zajištění co nejvyšší ochrany Vašeho života a zdraví, případně Vašeho majetku (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR ). Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely oprávněných zájmů naší Cestovní kanceláře . Tyto oprávněné zájmy definu jeme jako (a) ochranu našich práv vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení z Vaší strany nebo (b) pokud v souvislosti s uzavřenou smlouvou vůči nám uplatníte jakýkoliv Váš nárok. Vaše osobní údaje tak zpracováváme pro účely jejich využití při soudním a exekučním vymáhání našich nároků a práv v případě Vašeho porušení smlouvy a pro účely právní obrany v případě, že proti nám v souvislosti s uzavřenou smlouvou vznesete jakýkoliv nárok (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ). V případě , že jste s námi uzavřeli smlouvu na poskytnutí služeb, bude rovněž využívána Vaše e-mailová adresa za účelem přímého marketingu, abychom Vás mohli informovat o nových službách, které by Vás mohly zajímat, o nabízených slevách či jiných výhodách. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že máte právo podat námitku podle čl. 21 G PRD proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našich oprávněných zájmů, jak jsme je vymezili výše. Námitku můžete adresovat našemu pověřenci pro zpracování osobních údajů (viz část II. výše).

Dále zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, který jste nám udělil/udělila v písemné podobě (pokud se tak z Vaší strany stalo) (zpracování dle odst. 1 písm. a) GDPR). Rozsah takto zpracovávaných osobních údajů je podrobněji popsán v bodě B této informace. Tato část se vztahuje především na ty , kteří s námi neuzavřeli smlouvu o poskytování služeb. Na základě Vašeho souhlasu (pokud jej udělíte) zpracováváme Vaše osobní údaje pro marketingové účely Cestovní kanceláře v podobě zasílání nabídek Cestovní kanceláře. Váš souhlas je též poskytován pro účely provedení Vaší profilace za účelem nabízení slev či jiných výhod ze strany Cestovní kanceláře, které budou nejvíce odpovídat Vašemu zákaznickému profilu. Bližší informace o profilaci Vám opět poskytne náš zmocněnec pro zpracování osobních údajů.

V. Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

Příjemcem Vašich osobních údajů je primárně naše Cestovní kancelář. S ohledem na povahu služeb, které Vám podle smlouvy budou z naší strany poskytovány, Vaše osobní údaje budou námi v nezbytně nutném rozsahu též poskytovány:

(a) poskytovatelům přepravy (letecká společnost nebo jiný dopravce),

(b) poskytovatelům ubytování (hotel či jiný poskytovatel ubytovacích služeb),

(c) pojišťovně, u které pro Vás bude sjednáno cestovní pojištění,

(d) poskytovatelům dalších služeb sjednaných ve smlouvě uzavřené s naší Cestovní

kanceláří,

(e) státním a správním orgánům provádějícím šetření letecké nehody či havárie, pokud

nastane takový případ,

(f) státním a správním orgánům pro účely ochrany Vašich životně důležitých zájmů (viz

část D výše),

(g) zdravotnickým zařízením, lékařům, záchranářům či obdobným osobám poskytujícím

Vám ošetření a/nebo záchranu Vašeho života,

(h) právním zástupcům naší Cestovní kanceláře pro účely vymáhání dlužných pohledávek

a/nebo ochrany našich práv v případě porušení smlouvy z Vaší strany a/nebo naší

obrany proti Vámi vzneseným nárokům,

(i) subjektům zabývajícím se a/nebo pověřeným vymáháním dlužných pohledávek,

(j) státním a správním orgánům, pokud o jejich poskytnutí budeme požádáni,

v souvislosti s výkonem působnosti takovýchto orgánů,

(k) obchodním partnerům pro účely marketingových nabídek, pokud jste udělil/udělila

souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

V případě, že jste s námi neuzavřeli smlouvu o poskytování služeb, nebudou vaše osobní údaje poskytovány třetím osobám.

VI. Budou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí?

S ohledem na povahu námi poskytovaných služeb budou Vaše osob ní údaje předávány do dalších členských států Evropské unie a do třetích zemí (tj. do zemí mimo Evropskou unii). V případě předávání osobních údajů do třetích zemí budeme postupovat na základě smlouvy uzavřené s příjemcem osobních údajů, ve které bude obsažena standardní smluvní doložka v podobě vyžadované právními předpisy Evropské unie. Vždy budeme předávat osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu.

VII. Jak dlouho budou Vaše osobní údaje Cestovní kanceláří zpracovávány?

Pokud se týká osobních údajů, ohledně kterých byl z Vaší strany udělen souhlas k jejich zpracování (nastal-li takový případ), jak jsou takovéto osobní údaje popsány v souhlasu, ty budou zpracovávány po dobu, na jakou byl Váš souhlas udělen. Ohledně informací, na jakou dobu byl Váš souhlas se zpracováním osobních údajů udělen, můžete kontaktovat našeho pověřence pro zpracování osobních údajů na adrese karolina@blueflamingo.cz.

Pokud se týká osobních údajů, které zpracováváme na základě příslušných ustanovení vyplývajících z GDPR (viz část C výše), ty budou zpracovávány po dobu nutnou k poskytnutí sjednané služby Cestovní kanceláře , po dobu nutnou k prokázání poskytnutí služby podle účetních a daňových předpisů příslušným orgánům České republiky a po dobu nutnou k ochraně našich práv v případě Vašeho porušení smlouvy, ve všech případech však vždy nejméně po dobu, kdy běží promlčecí lhůta ohledně případných nároků, ať Vašich či naší Cestovní kanceláře, plynoucích z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou. Délka promlčecí lhůty je uvedena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

VIII. Jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány? Jak budou Vaše osobní údaje chráněny?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě v elektronickém systému Cestovní kanceláře, případně v elektronickém systému osob, kterým budou osobní údaje předány. Vaše osobní údaje budou zpracovávány rovněž v podobě hmotného dokumentu (dokument na papíře či obdobném hmotném nosiči), který bude uložen v kartotéce Cestovní kanceláře.

Ujišťujeme Vás, že jsme zavedli taková opatření, aby Vaše osobní údaje byly vždy maximálně chráněny před jejich zneužitím nebo ztrátou.

Všechny osoby na straně naší Cestovní kanceláře, které přichází do styku s osobními údaji, byly pro daný účel proškolené a prověřené. Archiv listinných dokumentů je zabezpečen před vniknutím neoprávněné osoby. Archiv je zabezpečen zámky a dalšími bezpečnostními opatřeními fyzické ochrany. Elektronicky zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečené databázi .

IX. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Dovolujeme si Vás tímto informovat o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů:

(a) Pokud jste udělil/udělila Váš souhlas se zpracováním osobních údajů ve formě souhlasu, máte

právo Vámi udělený souhlas odvolat. Vaše odvolání souhlasu můžete učinit prostřednictvím

písemného oznámení zaslaného prostřednictvím pošty na adresu našeho sídla nebo elektronicky na adresu karolina@blueflamingo.cz s tím, že v odvolání uvedete Vaši identifikaci v podobě jména, příjmení, data narození a adresy Vašeho trvalého bydliště. V odvolání postačí uvést „Odvolávám svůj souhlas udělený cestovní kanceláři Blue Flamingo s.r.o. ke zpracování mých osobních údajů.“ V souvislosti s odvoláním Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás dovolujeme informovat, že Cestovní kancelář je nadále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je účel zpracování založen jiným důvodem předvídaným GDPR , než je Váš souhlas.

Současně si Vás dovolujeme upozornit, že v případě odvolání Vašeho souhlasu není jakkoliv dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů vyplývající z Vámi uděleného souhlasu . Tedy i po odvolání Vašeho souhlasu bude zpracování Vašich osobních údajů z naší strany v době platnosti Vašeho souhlasu nadále považováno za zákonné.

(b) Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu dle čl. 15 GDPR.

(c) Máte právo na opravu poskytnutých osobních údajů dle čl. 16 GDPR.

(d) Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

(e) Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GD PR.

(f) Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci dle čl. 20 GD PR, tj.

můžete nás požádat o předání Vašich osobních údajů k jinému správci.

(g) Máte právo podat proti nám jako správci Vašich osobních údajů stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/ ) (čl. 77 GDPR).

Pokud se rozhodnete některá ze shora uvedených práv využít, máme povinnost Vás identifikovat, tedy

ověřit, zdali o výkon práv žádá osoba, které se námi zpracovávané osobní údaje týkají.

X. Zpracováváte mé citlivé osobní údaje?

V případě citlivých osobních údajů tyto údaje zpracováváme, pouze pokud nám byly z Vaší strany poskytnuty a/nebo pokud byly z Vaší strany zveřejněny, případně pokud jejich zpracování je nutné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů či těchto zájmů jiné fyzické osoby. Z naší strany zpravidla zpracovávané citlivé osobní údaje jsme vyjmenovali v části III. výše.

V jiných případech tyto citlivé osobní údaje zpracováváme, pouze pokud jste k jejich zpracování udělil/udělila svůj souhlas . V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že v některých zemích mohou být citlivé osobní údaje například v podobě Vašeho náboženského vyznání požadovány pro umožnění vstupu do takovéto země. Informace o Vašem zdravotním stavu (váha, výška, imobilita) mohou být požadovány v případě některých druhů letecké přepravy. Informace o Vašem zdravotním stavu jsou nezbytné pro sjednání cestovního pojištění. Informace o alergiích a lécích, které případně užíváte, jsou nutné v případě sjednávání stravovacích služeb. Bez jejich poskytnutí Vám tak nebudeme moci poskytnout příslušnou službu. V situaci, kdy jsou shora uvedené citlivé osobní údaje nezbytné pro poskytnutí služby z naší strany, budete na tuto skutečnost výslovně upozorněni při sjednání smlouvy s námi s tím, že pokud nám uvedené citlivé osobní údaje neposkytnete, nemůže být příslušná smlouva uzavřena.

XI. Je poskytnutí Vašich osobních údajů nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy s Cestovní kanceláří?

Jak jsme uvedli v části IV. výše, bez poskytnutí údajů Vám s ohledem na povahu činnosti Cestovní kanceláře a s ohledem na druh služeb sjednávaných ve smlouvě nemůžeme naše služby poskytnout . Tyto údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy s námi (identifikace smluvních stran, identifikace osob, kterým má být poskytnuta služba, poskytnutí služby) a bez jejich poskytnutí nemůže být smlouva uzavřena. V části J výše jsme Vás informovali, že v některých případech s ohledem na Vámi zvolenou službu mohou být pro poskytnutí služby z naší strany požadovány i citlivé osobní údaje, bez jejich poskytnutí nebude možné z naší strany službu poskytnout. Pro podrobnosti si Vás dovolíme odkázat na část I výše.

XII. Co se rozumí zpracováním osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať je prováděna mechanicky nebo pomocí automatizovaných postupů. Zpracování zahrnuje shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

XIII. Další informace

Pokud změníme účel zpracování Vašich osobních údajů, budeme Vás o tom předem informovat.

Pokud nám budou předány Vaše osobní údaje od třetí osoby, budeme Vás o tom informovat.

Pokud by Vám bylo cokoliv v této informaci nejasného, jsme připraveni Vaše dotazy zodpovědět.

Můžete se s nimi obrátit na našeho zmocněnce pro zpracování osobních údajů. Informace o kontaktech na nás naleznete v části A a B výše.

Pokud tuto informaci změníme, budeme Vás o změně informovat.

Tato informace je dostupná v hmotné nebo elektronické podobě v sídle naší Cestovní kanceláře a v elektronické podobě na našich internetových stránkách www.blueflamingo.cz.